Privacyverklaring & cookies

Algemeen

De Peppelenbosch, gevestigd aan in Ruurlo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

De Peppelenbosch neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan bij voorkeur per e-mail (info@depeppelenbosch.nl) contact op met De Peppelenbosch.

Derden

De Peppelenbosch zal zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan en deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is of De Peppelenbosch daartoe op grond van de wet toe verplicht is. De Peppelenbosch is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de wijze waarop derden omgaan met uw persoonsgegevens.

Bewaartermijn

De Peppelenbosch bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor deze verwerkt worden, tenzij dit nodig is om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Verwerking van persoonsgegevens

Door gebruik te maken van het contactformulier laat u uw persoonsgegevens bij De Peppelenbosch achter. In het contactformulier vragen wij u uw naam en e-mailadres in te vullen.

Doeleinden verwerking

De Peppelenbosch verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doelen:

  • om te kunnen reageren op vragen en opmerkingen in het contactformulier

De Peppelenbosch kan uw persoonsgegevens ook verwerken om te voldoen aan verplichtingen op grond van wet- en regelgeving. Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover u De Peppelenbosch daarvoor ondubbelzinnig toestemming hebt verleend. Die toestemming kan blijken uit het enkele feit dat u per e-mail of anderszins een vraag aan De Peppelenbosch stelt.

Geautomatiseerde besluitvorming

De Peppelenbosch neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Peppelenbosch) tussen zit.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site of als ze geen persoonsgegevens opslaan. Voor alle andere soorten cookies hebben wij uw toestemming nodig.

De website van De Peppelenbosch maakt alleen gebruik van functionele cookies waarvoor wij geen toestemming nodig hebben.

Social media

Onze nieuwsberichten kunt u delen via diverse social media kanalen. Dit zijn de volgende kanalen met een linkje naar hun eigen privacyverklaringen:

Hyperlinks

De Peppelenbosch wijst u erop dat deze website links bevat naar andere websites (hyperlinks). Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op de gelinkte websites.

Wijzigingen

De Peppelenbosch behoudt zich het recht voor de privacy- en cookieverklaring op ieder gewenst moment te wijzigen. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt via de website van De Peppelenbosch. De meest actuele versie vind u op mijn website. Wij adviseren u regelmatig op deze webpagina te kijken of veranderingen zijn doorgevoerd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Peppelenbosch en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@depeppelenbosch.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren binnen een redelijke termijn, doch uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

De Peppelenbosch wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens:

De Peppelenbosch
Ruurlo

Contactpersoon: Sue Thexton
Tel. +31 (0) 575 471 349
E-mail info@depeppelenbosch.nl

Vorden, 7 augustus 2019

Menu